Regulamin korzystania z aplikacji "Szkółka Szachowa"

  1. Właścicielem i administratorem aplikacji udostępnionej pod adresem www.app.szkolkaszachowa.pl jest Brilliancy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Kopernika 9 lok. 18 NIP 5423240033, Regon 200885133.
  2. Dystrybutorem aplikacji jest PROCHESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Gajowa 30A, NIP 5423247489, Regon 362349541
  3. Aplikacja przeznaczona jest dla uczestników zajęć szachowych organizowanych przez wyznaczonych przez dystrybutora trenerów i instruktorów sportu szachy. Za ilość, jakość i częstotliwość umieszczanych w aplikacji zadań szachowych i ćwiczeń odpowiedzialny jest trener/instruktor korzystający z udostępnionego mu „panelu trenera”.
  4. Do założenia konta użytkownika niezbędne jest podanie dystrybutorowi lub prowadzącemu zajęcia trenerowi/instruktorowi imienia i nazwiska użytkownika oraz adresu e-mail lub własnoręczne uzupełnienie danych pod adresem https://app.szkolkaszachowa.pl/rejestracja . Kontakt z dystrybutorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej - kontakt@prochess.pl
  5. Korzystanie z aplikacji jest odpłatne. Opłata może być wliczona w koszt zajęć szachowych. Po dokonaniu opłaty zostaną udostępnione co najmniej trzy funkcjonalności: zadania, puzzle, gra z komputerem. Opłat należy dokonywać za pośrednictwem udostępnionego serwisu Przelewy24, przelewem tradycyjnym na konto bankowe dystrybutora, wraz z opłatą za zajęcia szachowe na konto wskazane przez organizującego je trenera/instruktora lub bezpośrednio do trenera/instruktora.
  6. Za dostępność aplikacji odpowiedzialny jest jej administrator. W przypadku braku dostępu do aplikacji trwającego dłużej niż 48 godzin i wynikającego z winy administratora, użytkownikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za aplikację za każdy rozpoczęty dzień braku dostępu. Zwrot odbywa się na wniosek użytkownika. Podstawa i zakres odpowiedzialności administratora za wady określają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawa z dnia 24.12.2014 o Prawach Konsumenta.
  7. Każdy użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z aplikacji poprzez brak wniesienia opłaty za kolejny miesiąc. W takim przypadku konto zostanie zablokowane i usunięte po upływie 30 dni.
  8. Administratorem danych osobowych (imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail) jest właściciel aplikacji.

stworzono przez:
Brilliancy sp. z o.o.

dystrybucja:
Prochess sp. z o.o.

we współpracy z:
Szkółka Szachowa w Białymstoku